Gårdar

Vi arbetar inom ett brett område med jordbruk, djurhållning och driver detta med målmedveten miljösatsning.

Vi arbetar för en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling på den svenska landsbygden. Vi arbetar med att förebygga skadlig miljöpåverkan och arbetar för att nå förbättring inom dessa frågor.

Vi har ambitionen att uppfylla gällande miljölagstiftning och övriga krav med god marginal.

Vår huvudprincip är närheten mellan producent och konsument.

Ytterligare ett led i vår miljösatsning är en kretsloppsanpassad avloppsanläggning som installerades hösten 2002. Detta innebär att vi tar hand om vårt eget slam som återförs till åkermark efter kompostering och provtagning. Spillvatten infiltreras ca 500 m från restaurangen.

Totalt 210 ha åker och bete används till köttproduktionen.

Ekerödsrasten Restaurang och gårdarna ligger i nära anslutning till varandra.

Dagens

Restaurangen

Konferens

w_charolais

Charolais

w_kottbutik

Köttbutik